Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of  JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieConsulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoopOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDE MAAN ASTROLOGIE MET GEVOEL

lezing uitgesproken door Roeland de Looff op vijfde najaarsastrologiecongres te Oldenzaal email: roeland@dirah.nl

INLEIDING

In deze lezing wil ik het hebben over de Maan. Ik wil op diverse manieren het belang van de Maan aangeven en laten zien hoe in verschillende astrologische benaderingen met de Maan gewerkt wordt. Ik zal vooral aandacht geven aan die benaderingen waar men de Maan een grotere rol toekent dan in de Westerse astrologie gebruikelijk is. In het eerste deel van deze lezing zal ik aandacht besteden aan de Oosterse astrologie met name de astrologie uit India. In die astrologiebenadering speelt de Maan een grotere rol dan in de Westerse astrologie.

Er zijn echter vormen van Westerse astrologiebeoefening waarbij een bijzondere betekenis aan de Maan wordt gehecht. Ik zal refereren aan de benadering van Dane Rudhyar die werkt met Maanfases. Verder zal ik het hebben over hoe in de uurhoekastrologie de Maan een doorslaggevende rol speelt. Ook zal ik wijzen op een aantal specifieke vormen van astrologiebeoefening die zich tot het gevoel richten.

Het gaat hier om belevenisastrologie en therapeutisch gerichte astrologie. Over het algemeen geldt dat de Maan een onderschatte planeet is. Iedereen, ook mensen die weinig belangstelling hebben voor astrologie, kent zijn Zonneteken. Een aantal mensen kent zijn ascendant, maar slechts enkelen zijn zich bewust van het teken waarin hun Maan staat. In andere culturen gaat men daar anders mee om. In de astrologie van India bijvoorbeeld is de Maan belangrijker dan de Zon.

De Indiase astrologie kent zelfs een dierenriem die gebaseerd is op de Maan. Daarover straks meer. De astrologie is een afspiegeling van de cultuur waarin de astrologie functioneert. Onze cultuur is individualistisch gericht en het dagbewustzijn staat in hoog aanzien. We hebben een Zonne-cultuur. De Oosterse culturen althans in oorspronkelijke vorm zijn meer collectivistisch van aard. Het individu is meer dan in het Westen het geval is ingebed in omvangrijke familieverbanden. Het belang van familie en collectieve structuren maakt dat het Oosten een meer op de Maan gerichte cultuur is.

ZONNE- EN MAAN ZODIACS

Dat betekent dat in de Oosterse astrologie een groter belang wordt gehecht aan de Maan. Dit uit zich o.a. door middel van het bestaan van twee astrologische systemen waarmee de Vedische astrologie van India werkt. We kennen de Zonnedierenriem, waarin de ons vertrouwde sterrenbeelden voorkomen. In tegenstelling tot de Westerse Zonnedierenriem kent de Indiase Zonnedierenriem echter niet als nulpunt het lentepunt - dit is het punt waarop de Zon staat wanneer de lente begint - maar is de Indiase Zonnedierenriem gebaseerd op de sterren.

De vaste ster Spica is het 180 graden punt van de Indiase dierenriem. De astronomische sterrebeelden zijn allang vertrokken uit de sectoren van de hemel die de namen dragen van die sterrebeelden. Zo moeten we niet verwachten dat in de sector met de naam Kreeft, ook werkelijk het astronomische sterrenbeeld Kreeft staat. De positie van de Vedische tekens zijn wel vergelijkbaar met de positie van de astronomische sterrenbeelden. Dat wil niet zeggen dat ze daarmee exact samenvallen, want in werkelijkheid zijn de astronomische sterrenbeelden groter of kleiner dan 30 graden, maar globaal gezien komen de posities overeen.

De Westerse dierenriem die gebaseerd is op het lentepunt van de Zon meet hoe de planeten de distributie van de Zonne-energie ondersteunen. De Vedische of tewel siderische dierenriem meet de relatie tussen mens en universum. Vandaar dat de ondertitel van mijn boek over Vedische astrologie luidt: de astrologie van kosmos en ziel. De Westerse astrologie functioneert vooral goed als psychologische astrologie. De Vedische astrologie biedt een relevant kader voor spirituele astrologie.

Het verschil tussen Indiase sterrendierenriem en Westerse dierenriem noemen we ayanamsha. Om van Westerse naar Indiase dierenriem te gaan moeten we de ayanamsha van de Westerse horoscoopposities aftrekken. Omdat het lentepunt naar achteren loopt en dus ieder jaar op een andere plaats staat is de ayanamsha voor ieder jaar verschillend.

Naast de Zonnedierenriem kennen we ook een indeling in 27 Maantekens. in India Nakshatras genoemd. Een Maanteken heeft een omvang van 13ļ20',de afstand die de Maan in een dag aflegt.De mythologische basis van de Maantekens is de volgende: Chandra, de Maangod, dus niet Maangodin, maar Maangod, geloofde niet echt in monogamie. Hij was namelijk getrouwd met 27 vrouwen. Hij had de gewoonte om iedere nacht bij een andere vrouw te vertoeven. De namen van die vrouwen corresponderen met de namen van de nakshatras, de Maantekens.De Maantekens worden evenals de Zonnetekens gebruikt in de karakterastrologie. De Zonnetekens zijn echter bij de karakterastrologie het belangrijkste.De Maantekens zijn vooral van groot belang bij het Vedische systeem van actualiteitsanalyse.

Daarin vervullen zij een doorslaggevende rol. Dit Vedische systeem van actualiteitsanlyse kent periodes die in het teken staan van een bepaalde planeet. Zo kennen we Zonperiodes, Jupiter periodes, Saturnus periodes etc. Om nu te bepalen in wat voor soort periode iemand zit kijken we welke planeet heerser is van het Maanteken waarin de Maan uit de geboortehoroscoop valt. Die planeet is de planeet de heerst over de eerste planetaire periode van een mensenleven.

Voor het bepalen van de resterende planetaire perioden geldt een vaste volgorde van planeten. Bijvoorbeeld: heeft men de Maan in 8 graden Ram dan is men geboren onder de Ashwini Maanconstellatie die zich bevindt tussen de 0 tot 13ļ20' Ram. De heerser van die constellatie is Ketu. Ketu is de Indiase benaming van de zuidelijke maansknoop. De eerste planetaire periode van die mens valt dan onder Ketu. In de Indiase astrologie kent men hoofdperioden, subperioden en subsubperioden. Aan dit systeem heeft de Indiase astrologie zijn faam te danken voor het doen van trefzekere voorspellingen.

Het is voor de Westerse astroloog van groot belang hier kennis van te nemen. Ondanks de verschillen leent Indiase astrologie zich prima om in combinatie met Westerse astrologie gebruikt te worden. De Indiase Maantekens hebben een belangrijke rol in de relatie-astrologie. De 27 Maantekens worden ingedeeld in 3 hoofdcategorieŽn: de categorie van de goden, van de mensen en van de demonen. Wil een huwelijk kunnen functioneren dan is het volgens de Vedische astrologie noodzakelijk dat de Manen van partners in bepaalde hoofdcategorieŽn staan. Sommige combinaties werken goed, anderen slecht. Ook in de Chinese astrologie kennen we Maantekens. Het gaat hier om 28 Maantekens in China genoemd de Hsiu. Opvallend aan de Hsiu is dat ze ongelijk van grootte zijn. De oorspronkelijke Chinese astrologie was gebaseerd op die Maantekens. Pas later kwamen de nu in het Westen zo populaire Chinese dierenriemtekens in gebruik.

Wat betreft de Westerse astrologie ben ik de volgende interessante passage tegengekomen in het boek  "Astrologie, haar techniek en ethiek" van Libra: "De Ouden hadden een bijzondereverdeling van de Zodiac naar de 4 hoofdfasen van de Maan (ieder van 7 dagen ongeveer) in 28 maanhuizen en ze schreven aan ieder deze maanhuizen een bepaalde invloed toe. Thans is deze indeling in onbruik geraakt en de betekenis er van is verloren gegaan. Het zal zeker de moeite lonen in deze richting een onderzoek in te stellen." (pag 56, onderaan).

MAANFASES

Ik wil memoreren aan het werk van Dane Rudhyar. Dane Rudhyar hechtte bijzondere waarde aan het werken met Maanfasen. Een Maanfase is een bepaalde verhouding tussen Zon en Maan zoals deze in de geboortehoroscoop zichtbaar is. Dat is iets anders dan het werken met een Maanzodiac, zoals men in de Oosterse astrologie doet, maar het is wel een wijze om het samenspel tussen Maan en Zon in beeld te brengen en daar konklusies uit te trekken.

Tijdens de Nieuwe Maan (hoek tussen Zon en Maan tussen nul en 45 graden) nemen we het initiatief. Analoog daaraan zal iemand met een Nieuwe Maan in de horoscoop geneigd zijn om regelmatig nieuwe initiatieven te nemen.

Tijdens de Wassende Maan (hoek tussen Zon en Maan tussen 45 en 90 graden) worden we geconfronteerd met resten uit het verleden die verdere groei in de weg staan. Iemand met een Wassende Maan in de horoscoop zal steeds opnieuw geconfronteerd worden met resten uit het verleden waar hij mee moetafrekenen.

Gedurende het eerste Kwartier (hoek tussen Zon en Maan tussen 90 en 135  graden) komt de botsing tussen oude patronen en nieuwe tot een climax. Actie kan niet langer worden uitgesteld.

Tijdens de Bijna Volle Maan hebben (hoek tussen Zon en Maan tussen 135 en 180 graden) we een laatste kans om onze schepping bij te stellen voordat deze gedurende de Volle Maan volledig zichtbaar wordt. Vaak hebben we anderen nodig om onze schepping helder te kunnen zien. We zien dan ook dat veel mensen met een Volle Maan (hoek tussen Zon en Maan tussen 180 en 225  graden)  in de horoscoop zich intensief met relaties bezighouden.

De Afnemende Maan (hoek tussen Zon en Maan tussen 225 en 270 graden) is de fase van evaluatie. We zetten op een rijtje wat er goed en fout is gegaan en bekijken wat we daar van geleerd hebben. Soms hebben we de behoefte om anderen deelgenoot te maken van onze ervaringen. Dit is dan ook de fase van leraarschap.

Gedurende het Laatste Kwartier (hoek tussen Zon en Maan tussen 270 en 315 graden) doet de noodzaak van loslaten zich sterk voelen. Er moet immers bij de volgende Nieuwe Maan ruimte zijn voor iets nieuws. We worden geconfronteerd met crises die ons tot loslaten aanzetten. Voor iemand met het Laatste Kwartier in de horoscoop een steeds terugkerend thema.

Het loslaten kent tijdens de Verdwijnende Maan (hoek tussen Zon en Maan tussen en 315 en 360   graden) zijn climax. We zijn immers aan het einde van de Maancyclus gekomen. In deze fase kan sprake zijn van een diepe innerlijke wijsheid, zoals bijvoorbeeld een wijze ouder vrouw deze bezit.

Het werken met Maanfases is bij uitstek een methode om de betekenis van Zon en Maan te integreren.

BETEKENIS VAN DE MAAN IN DE UURHOEKASTROLOGIE EN VEDISCHE ASTROLOGIE

Ik wil het hebben over de betekenis van de Maan in de Westerse uurhoekastrologie. In de uurhoekastrologie neemt de Maan een zeer belangrijke positie in. Belangrijker in de gebruikelijkeastrologie.

Voor een uurhoek geldt dat niets van waarde tot stand kan komen zonder dat de Maan nog tenminste 1 aspect maakt voordat hij het teken verlaat. Als dat niet het geval is spreken we van een afhoudende of void of course Maan en kan interpretatie van de uurhoek beter achterwege worden gelaten. Alleen als de Maan nog minstens 1 aspect gaat maken kan er iets totstand komen, kan er iets worden geÔncarneerd. De Maan maakt de Zonne-energie hanteerbaar, zodat er iets concreet geschapenwordt. De Maan beheerst het incarnatieproces, het verstoffe-lijken. Zonder de Maan kan er niets verstoffelijkt worden.

Wel eens rechtstreeks de Zon ingekeken? Het is niet te hopen, want de Zon kan onze ogen verbranden. Naar het door de Maan weerkaatste Zonnelicht kunnen we echter zolang kijken als we willen. De Maan maakt voor ons de energie van de Zon hanteerbaar. Door de Maan kunnen we iets met de zonne-energie doen zonder angst te hebben om door de Zon verbrand te worden.

Als in de uurhoekastrologie een planeet te dicht bij de Zon staat dan is die planeet verbrand. Dat betekent dat de planetenergieŽn door stralen van de Zon verzengt zijn en dat we weinig met de desbetreffende planeetenergieŽn kunnen aanvangen. In de Westerse psychologische astrologie kennen we het begrip verbranding niet. De Vedische astrologie werkt echter wel met verbranding. Sterker nog in de Vedische astrologie geldt de Zon als een ongunstige planeet, een malefic. De Zon symboliseert onze kern, ons innerlijke licht, de atman.

Echter de kracht van dat innerlijke licht is dermate overweldigend dat we een intermediair nodig hebben om met dat innerlijke licht iets aan te vangen. Dat intermediair is de Maan. De Maan maakt het innerlijke licht hanteerbaar. De Zon heeft geen boodschap aan onze dagelijkse activiteiten op deze aardbol. De Maan heeft dat wel. De Maan maakt dat we onze innerlijke krachtbron kunnen gebruiken voor onze dagelijkse activiteiten.

DE MAAN IN DE THERAPEUTISCH GERICHTE ASTROLOGIE       

Steeds meer komt in boeken over psychologische en therapeutische gerichte astrologie de belangrijke rol van de Maan naar voren. Ik wil hier m.n. noemen de auteurs Tracy Marks en wijlen Howard Sasportas. De Maan geeft informatie over onze jeugd en het verleden. We starten onze ontwikkeling met de Maan. De Maan is de basis op grond waarvan we de rest van onze horoscoop tot ontwikkeling proberen te brengen.De Maan is wie we diep van binnen zijn. Het is het uitgangspunt voor onze tocht naar individualisatie, om te worden wie je bent.

Om die tocht te kunnen ondernemen zal eerst de basis in orde moeten zijn.Te vaak zie ik dat mensen zich te snel bezig houden met z.g. hogere spiritualiteit, terwijl rond de gevoelsmatige basis nog allerlei problemen zijn. Spiritualiteit wordt dan een vlucht.Met werkelijke groei heeft dat niets te maken.

Voor sommigen heeft de Maan minder glamour dan planeten als Uranus, Neptunus en Pluto. Als de gevoelsmatige basis van iemand echter niet in orde is en iemand zich steeds met de energieŽn van mysterieplaneten bezighoudt dan wordt het uiten van de planeten een ramp. Dan is men helemaal niet in staat om de sterke krachten van Uranus, Neptunus en Pluto in de persoonlijkheid te integreren en kunnen er echt gekke dingengebeuren. De Maan symboliseert onze diepste natuur.

De Maan staat voorhet natuurlijke en spontane. Als er nu iets onverwachts zou gebeuren dan reageert U volgens de Maan in uw horoscoop en niet volgens het ZonnetekenDe Zon vraagt namelijk om bewustzijn. De Maan doet dat niet, de Maan is instinctmatig. Het is ons gedrag wanneer het bewustzijn wegvalt. Wanneer het licht van de Zon, dat met het waakbewustzijn te maken heeft er niet is, zal de Maan zich manifesteren.

Gevoel, instincten zijn veel belangrijker dan we durven toe tegeven. In sommige opzichten zijn we niet meer dan een naakte aap voortgedreven door dierlijke instincten en behoeften.Alleen wanneer we die instincten en behoeften accepteren en eraan tegemoet komen kunnen we de rest van onze horoscoop tot ontwikkeling brengen.

AANDACHT VOOR DE MAAN IN DE PRAKTIJK

Onze cultuur is Zon-gericht. Het ideaal is het bewust handelende individu die productief is en de economie laat groeien.Werk, werk, werk zegt het kabinet. Dit terwijl de techniek dermate gevorderd is dat er geen enkele noodzaak bestaat voor een dominante positie van werk in ons leven. Toch houdt men vast aan verouderde denkwijzen. Dit ten nadele van mens en milieu.Het onbewuste, het gevoelsmatige, dat niet productief is staat niet in hoog aanzien. Dit leidt tot problemen bij mensen die we in de astrologische praktijk als cliŽnt krijgen.

Als astrologen dienen we bij de cliŽnt de balans te herstellen en daarom vooral aandacht aan de Maanfunctie te besteden. Besteed aandacht aan de Maan in de horoscoop van de cliŽnt enpraat daarbij niet alleen over gevoelens in de astrologische sessie, maar schep een sfeer waarin het mogelijk is om gevoelens rechtstreeks te uiten. Als gevoelens loskomen tijdens de horoscoopinterpretatie dan is het een goede sessie geweest want dan is er iets essentieels geraakt en heeft het gesprek meer opgeleverd dan alleen informatie. Voordat we echt in staat zijn om ruimte te scheppen voor het gevoel van de cliŽnt zullen we ons eigen gevoel meer aan bod moeten laten komen.

Sta eens stil bij wat U voelt. Maak vaker contact met het buikgebied, waar de zetel van het gevoel is. Een andere oefening om contact te maken met het gevoelsmatige is om een dag datgene te doen waar uw Maanteken om vraagt.Activiteiten die vallen onder het Maanteken kunnen genezend en revitalizerend werken. Hierdoor kom je weer tot je basis enkrijg je weer energie. Bijvoorbeeld: De Maan in Stier zal een massage of Bourgondische maaltijd op prijs stellen. De Maan in Boogschutter zal liever een verre reis gaan maken. Dit in tegenstelling tot de Maan in Kreeft die het thuis gezellig maakt.De bekende astroloog Liz Greene is van mening dat een astroloog pas goed kan functioneren als hij of zij zelf een een therapeutisch proces heeft ondergaan. Ik vind dat daar iets inzit. Alleen wie zelf een bepaalde innerlijke weg heeft ondergaan kan anderen op hun innerlijke weg van dienst zijn.

ASTROLOGIE MET GEVOEL

Door steeds meer astrologen wordt getracht om de astrologielevend te maken. Het gevoel in de astrologie komt o.a. tot uiting in methoden zoals belevenisastrologie, astrodrama en astro-energetica. Deze vormen van astrologie werken met oefeningen, zoals lichaamsoefeningen, theater, meditaties, dagboekbijhouden, dansen, tekenen e.d. Het hoeft daarbij niet om ingewikkelde therapeutische zaken te gaan. Effectiviteit zit hem vaak in eenvoud. Ik juich deze ontwikkeling toe. Als astrologen zijn we geneigd om vooral veel te praten over het gevoel in plaats van het te beleven. Laten we niet de fout maken die in deze Zonnecultuur al te vaak gemaakt wordt en alleen aandacht besteden aan het intellect en het bewustzijn.Het is beter om aandacht te besteden aan de totale persoon en daarbij aan het gevoelsmatige, de Maan, die het zo moeilijk heeft in onze cultuur, een centralere rol toe te kennen.

KONKLUSIES  

Oosterse astrologische benaderingen, het werken met Maanfases,uurhoekastrologie en de moderne meer therapeutisch gerichte astrologie geven op zeer verschillende manieren het belang van de Maan aan. Het is tijd om de Maan een even belangrijke positie toe te kennen als de Zon. Dat kunnen we doen door een astrologische benadering toe te passen die ruime aandacht besteed aan deMaan en we kunnen het doen door de manier waarop we astrologie in de praktijk toepassen. Door meer aandacht voor het gevoelsmatige te tonen en het bedrijven van astrologievormen zoals belevenisastrologie.

Zo komen Zon en Maan in balans en bedrijven we astrologie met gevoel.

Copyright Dirah Academie. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dirah Academie materiaal uit deze site op wat voor manier dan ook te verspreiden.

Klik hier voor email cursussen Vedische, Chinese en Westerse astrologie aan de hand van je eigen horoscoop en beroepsopleiding

Andere pagina's op deze site:

Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram en de Horoscoop , Bouw je eigen ZonnetempelFeng ShuiSterrenstad , Feng Shui en stedebouw, Online Astrologische Boekwinkel.