Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieConsulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoopOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)


 
Privacy reglement, beleid verwerking persoonsgegevens door Dirah Academie

Algemeen
Om relaties van dienst te kunnen zijn en relaties te kunnen benaderen, legt Dirah Academie  van haar relaties de volgende persoonsgegevens vast:
  1. Aanhef (De heer of mevrouw)
  2. Voornaam, voorletters en achternaam
  3. Adres, Postcode en woonplaats
  4. Telefoonnummer(s)
  5. E-mail adres(sen)
Dirah Academie gebruikt deze gegevens om per e-mail, telefoon of post contact op te kunnen nemen met haar relaties.

Duiding horoscoop
Voor het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen legt Dirah Academie de volgende persoonsgegevens van haar relaties vast:
  1. Geboortedatum
  2. Geboorteplaats
  3. Geboortetijd
Dirah Academie legt deze gegevens vast en verwerkt deze gegevens omdat deze gegevens bij het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen noodzakelijk zijn.

Dirah Academie verstrekt geen persoonsgegevens van relaties aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de relatie, tenzij Dirah Academie wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en andere autoriteiten.

Dirah Academie verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook verwerkt Dirah Academie geen genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens waaruit de gezondheid of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon blijken.

Dirah Academie verstrekt aan een relatie per e-mail of post regelmatig de persoonsgegevens die Dirah Academie vastlegt en verwerkt. Op verzoek van een relatie verstrekt Dirah Academie inzage in de persoonsgegevens die van hem of haar zijn vastgelegd. Indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, worden deze op verzoek van een relatie onverwijld gerectificeerd of aangevuld.

De persoonsgegevens worden door Dirah Academie bewaard zo lang deze gegevens nodig of van belang kunnen zijn voor de belastingdienst of voor advisering van de relatie.

Indien een relatie om vernietiging van de gegevens verzoekt, zal Dirah Academie de persoonsgegevens direct wissen.

Verantwoordelijkheid
Verwerkingsverantwoordelijke bij Dirah Academie is Roeland de Looff, e-mailadres: roeland@dirah.nl
 

Dirah Academie slaat persoonsgegevens in een beveiligde omgeving op die alleen toegankelijk is voor bevoegden.

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bij de hosting van de website, hebben wij een overeenkomst afgesloten om te zorgen voor optimaal niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Dirah Academie.
 

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt volgens de geldende regels zo mogelijk binnen 72 uur aan de toezichthoudende autoriteit gemeld.
 
Houdt de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico in voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan wordt de inbreuk – voor zover de geldende regels dit vereisen – onverwijld aan betrokkene(n) gemeld.

Klachten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de verwerkingsverantwoordelijke van Dirah Academie.

ENGLISH

Privacy regulations, policy processing personal data by Dirah Academy

General
In order to be able to serve clients and approach relations, Dirah Academy stores the following personal data of her relations:

   
1. Salutation (Mr or Mrs)
   
2. First name, initials and last name
   
3. Address, post code and place of residence
   
4. Phone number (s)
   
5. E-mail address (es)

Dirah Academy uses this information to contact her relations by e-mail or post.

Dirah Academy stores the following personal details of her relationships for the creation of a birth chart or derived horoscopes:

   
1. Date of birth
   
2. Birthplace and birthtime 
 
Dirah Academy stores this data and processes this data because this information is necessary when creating a birth chart or horoscopes derived from it.

Dirah Academy does not provide personal details of relationships to third parties without clear permission of the client, unless Dirah Academie is legally obliged to provide this information. For example to the tax authorities and other authorities.

Dirah Academy does not process personal data showing race, ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or membership of a trade union. Dirah Academie also does not process genetic data, biometric data or data that show the health or sexual orientation of a natural person.

Dirah Academy regularly provides the personal data that Dirah Academy records and processes to a relation by e-mail or post. At the request of a client, Dirah Academie will provide access to the personal data recorded by him or her. If personal data are incorrect or incomplete, they will be rectified or supplemented without delay at the request of a client.

The personal data are kept by Dirah Academy as long as this data is necessary or may be of interest to the tax authorities or for advising the relation.

If a relationship requests deleting the data, Dirah Academy will immediately delete the personal data.

Responsibility
Processing manager at Dirah Academy is Roeland de Looff, e-mail address: roeland@dirah.nl
 
Dirah Academy stores personal data in a secure environment that is only accessible to authorized persons.

With third parties that process your data, such as the hosting of the website, we have made an agreement to ensure an optimal level of security and confidentiality of your data. The responsibility for this lies with Dirah Academy.
 
A violation of personal data is reported to the supervisory authority within 72 hours, if possible, according to the applicable rules.
 
If the personal data breach is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the breach will be reported to the person (s) concerned, insofar as the applicable rules require it.

Complaints regarding the use of personal data can be reported to the controller of Dirah Academy.Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieConsulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoopOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)